ชนิดม่าน

การกรองแสง การมองผ่านจากภายใน การมองผ่านจากภายนอก
Sunscreen 60-70% มองผ่านได้ มองผ่านได้ไม่ชัดหรือมองไม่เห็น
Dimout 70-80% มองผ่านได้ไม่ชัดเจน มองไม่เห็น
Blackout 80-100% ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถมองเห็นได้